Annonce
Ikast-Brande

Ni store vindmøller på vej i Skærlund

De ni vindmøller skal efter planen placeres i en halvbue fra Skærlund Skolevej til Engebækvej. Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune
Nygt projekt på vej: Ni vindmøller hver med en totalhøjde på 150 meter nord for Kratlund Plantage ved Skærlund mellem Blåhøj og Brande.
Annonce

Skærlund: Planen har rumsteret i et stykke tid, men nu begynder det for alvor at blive konkret: Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af ni vindmøller hver med en totalhøjde på 150 meter med en forventet samlet årsproduktion på 100.000 MWh.

Det er tanken, at vindmøllerne skal placeres umiddelbart nord for Kratlund Plantage ved Skærlund mellem Blåhøj og Brande.

Projektet er ansøgt i samarbejde mellem Eurowind og HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab), der tidligere har arbejdet uafhængigt med to separate projekter i området, men siden er nået til enighed om et fælles projekt.

Før det kan realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området, eftersom det ansøgte område ikke er udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen.

Ikke desto mindre vurderer Ikast-Brande Kommune, at området som udgangspunkt er velegnet til opsætning af vindmøller, da det er et tyndtbefolket område, og der umiddelbart tages hensyn til de omgivende, landskabelige samt miljø- og naturmæssige interesser.

Kommuneplantillægget og lokalplanen skal være med til at sikre, at projektet etableres, så påvirkningen fra vindmøllerne bliver til mindst mulig gene for omgivelserne, både naboerne og den omgivende natur.

Planprocessen indebærer en løbende inddragelse af de berørte parter, hvorved det sikres, at projektets fordele og ulemper afvejes på et oplyst grundlag, forlyder det.

Annonce

"Uforstyrret landskab"

Møllerne kommer tæt på et uforstyrret landskab i nabokommunen og indenfor en skovbyggelinje.

Den yderste (vestligst placerede) mølle kommer til at stå få hundrede meter fra kommunegrænsen mod Herning og et område, der af Herning Kommune er udpeget som del af et større uforstyrret landskab. 5 af de planlagte vindmøller er placeret indenfor skovbyggelinjen, heraf 2 inden for afgrænsningen af en privat skov, som blev ryddet i foråret 2019. Der er enkelte afgrænsede §3-beskyttede områder og beskyttede naturtyper i Kratlund Plantage, men ikke noget, som efter kommunens opfattelse bliver påvirket af projektet. Der er således 3 kilometer til nærmeste Natura 2000-område. Karstoft Å ligger ca. 1,1 kilometer nord for nærmeste mølle, og den nærmeste kirke er Skærlund Kirke, som ligger ca. 1,6 kilometer øst for nærmeste mølle.

Vindmøller over 25 meter er omfattet af bilag 2 til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. For projekter omfattet af reglerne i bilag 2, kan projektudvikler anmode om at der gennemføres en miljøvurdering uden forudgående screening, hvis det vurderes, at projektet kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Eurowind har i forbindelse med projektanmeldelsen fremsat anmodning om dette, og kommunens Teknik og miljøafdeling er enig i vurderingen.

Annonce

Med på udvalgsmøde

Dermed skal der udarbejdes en miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan, og desuden skal projektudvikler udarbejde en miljøkonsekvensrapport (det, der tidligere hed en VVM-rapport, red.) for det konkrete vindmølleprojekt.

I forbindelse med miljøvurderingen vil der blive vurderet på møllernes påvirkning af det uforstyrrede landskab, naturen, skovbyggelinjer, vandløb, kirken og andre relevante forhold.

Projektudvikleren (Eurowind) har sidste år afholdt et informationsmøde for naboerne til projektet, et møde som også Henrik Engedahl (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget, og hans partifælle, borgmester Ib Lauritsen, deltog i.

Nu skal møllerne så behandles politisk, i første omgang i netop teknik- og miljøudvalget, som mødtes virtuelt for første gang i år tirsdag.

Der er allerede i øvrigt allerede indgået betingede aftaler om nedrivning/nedlæggelse af fire beboelsesejendomme indenfor 600 meters afstand af møllerne (fire gange møllehøjden). Tre af de fire ejendomme ejes af lodsejerne i projektområdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce