Annonce
Erhverv

Komposteringsanlæg giver kvaler

I første omgang var de tre gyllebeholdere og komposteringspladsen placeret syd for Grarupvej 1b stik øst for biogasanlægget. Den placering kunne udvalget ikke tiltræde, og heller ikke den her viste placering nord for biogasanlægget fandt nåde for udvalget, så nu skal der findes endnu en alternativ placering til komposteringspladsen vest for de tre gyllebeholdere, udvalget allerede har givet tilladelse til. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Indsigelser mod forslag om komposteringsplads og tre gyllebeholdere i forbindelse med biogasanlægget på Grarupvej.
Annonce

Brande: Placeringen af en komposteringsplads og tre gyllebeholdere i forbindelse med biogasanlægget på Grarupvej har udviklet sig til lidt af en gordisk knude for Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg.

I december afviste udvalget at udstede en landzonetilladelse til en placering øst for biogasanlægget. I stedet bad man forvaltningen om at afsøge alternative placeringer og belyse komposteringsanlæggets påvirkninger af omgivelserne nærmere.

Det førte til et nyt forslag om at placere komposteringspladsen og de tre gyllebeholdere nord for biogasanlægget, som vist på vedstående luftfoto, men heller ikke denne løsning kunne udvalget tiltræde.

I stedet ønsker udvalget komposteringspladsen placeret umiddelbart vest for de tre planlagte gyllebeholdere.

Udvalgsformand Henrik Engedahl (V), forklarer, at man i udvalget ønskede en anden placering af flere forskellige årsager. Dels for at samle byggeri/anlæg i området noget mere, dels for at lægge det nye anlæg tættere på den eksisterende vej ind i området og endelig for at lægge lidt større afstand til naboerne.

- Fra forvaltningens side var dette ikke vurderet at være et nødvendigt krav med deres faglige udgangspunkt, men det var den politiske vurdering, at vi ønskede det sådan alligevel med ovenstående begrundelser, uddyber Henrik Engedahl.

Annonce

Fejl i kommunens sagsbehandling

Den foreslåede placering af komposteringspladsen, som har en størrelse på 60 x 112 meter, hvilket omtrent svarer til størrelsen på en fodboldbane, udløste da også voldsomme protester fra seks af de nærmeste naboer mod nord og nordøst. I en fælles indsigelse peger de seks naboer på en række fejl i kommunens behandling af sagen, at partshøringen er mangelfuld, at opførelsen at komposteringsanlægget vil medføre et værditab på den nærmeste nabos ejendom, samt at kommunens undersøgelse af anlæggets påvirkning af omgivelserne er utilstrækkelig og bl.a. ikke omfatter støj- og lugtgener.

Indsigerne er heller ikke tilfredse med, at ansøger efter at have fået afslag på den oprindelige ansøgning har delt den i to og på den baggrund har fået landzonetilladelse til at opføre de tre gyllebeholdere, men mener, at projektet fortsat skal ses som et samlet projekt.

Desuden stiller indsigerne spørgsmålstegn ved, om komposteringspladsen overhovedet er nødvendig for ansøger og finder det paradoksalt, at ansøger ikke selv ønsker at leve med konsekvenserne af komposteringsanlægget, men ikke har problemer med, at det bliver placeret mindre end 500 meter fra nærmeste nabos stuehus. Samtlige punkter afvises af Ikast-Brande Kommunes Tekniske område, som ikke vurderer, at naboernes bemærkninger kan tillægges afgørende betydning.

”Der skal være tale om særlige og væsentlige nabogener, hvis de alene skal kunne begrunde et afslag på landzonetilladelse”, lyder det lakonisk i svaret fra forvaltningen, der også har vurderet, at pladsen placeres i et område, hvor landskabet allerede er forstyrret og ikke strider mod retningslinjerne i kommuneplanen, selvom det ansøgte ligger inden for et område, der er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. Af kommuneplanen fremgår det ellers, at udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et minimum. Pladsen og gyllebeholderne vil blive afskærmet af et tre-rækket læhegn mod vest, nord og øst.

Komposten vil blive fremstillet på basis af neddelt træ (flis) høstet i hønsegårdene (80-100 hektar), afgasset biomasse, restprodukter fra grøntsagsproduktionen – eksempelvis løgaffald med et relativt højt indhold af sten - og lignende fast biomasse, der ikke er egnet til biogasproduktion.

Oplaget på komposteringspladsen vil blive overdækket med plastik eller lignende, hvis det skønnes at give anledning til lugt, der overstiger grænseværdien. Ansøger har oplyst, at der maksimalt forventes leveret 15.000 tons biomasse til komposteringsanlægget om året, hvilket i gennemsnit svarer til fire transporter til anlægget pr. arbejdsdag.

Der er i ansøgningen om miljøgodkendelse endvidere beskrevet afhjælpende tiltag, såfremt det ikke er muligt at overholde standardvilkårene.

At komposteringsanlægget ikke ønskes placeret i nærheden af de eksisterende bygninger på Grarupvej 15A og B begrundes med, at ansøger ønsker at holde en passende afstand mellem levnedsmiddelaktiviteterne og oplaget af kompost. Desuden har virksomheden mange besøgende og forventer en yderligere stigning i besøgstallet i de kommende år, hvorfor der er et stærkt ønske om at fastholde systematik og sammenhæng i virksomhedens områder.

Inden komposteringsanlægget eventuelt kan opføres på den foreslåede alternative placering, skal teknik- og miljøudvalget behandle sagen endnu engang, hvilket tidligst kan ske på udvalget næste møde 9. juni.

Annonce
Annonce
Danmark

Opdateret onsdag: 558 nye smittede i Danmark

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder

Skolernes underskud bliver mindre

Horsens

Nu skal du bestille tid for at blive corona-testet i Horsens

Horsens For abonnenter

Restauratør med opråb: Hjælpepakke går ikke til restauranter, men til revisorerne

Annonce