Annonce
Ikast-Brande

Kartoffelmelsfabrikken har anlagt en ny rørbro

Rørbroen i Nørremose Bæk har en diameter på 90 ceentimeter, så vandet fortsat kan strømme uhindret i vandløbet. Foto: Mikael Lund
Ny lille bro skaber bedre adgangsforhold mellem marker på hver side af Nørremose Bæk.

Flø: Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) har fået kommunens tilladelse til at etablere af ny rørbro i Nørremose Bæk ved Fløvej nord for pulling-arenaen og tæt på de fire vindmøller i Flø.

Formålet med etableringen af den nye rørbro er at skabe bedre adgangsforhold mellem markarealerne på hver side af Nørremose Bæk. Arealet omkring den eksisterende rørbro er meget fugtigt og blødt, derfor ønsket om en ny rørbro. Ved at etablere en ny rørbro cirka 150 meter øst for den eksisterende kan adgangsvejen flyttes til kanten af markarealet. Hermed undgås kørespor midt i markarealet.

Samtlige udgifter til projektet afholdes af AKM, ligesom vedligeholdelsen af rørbroen påhviler AKM.

Der er ikke stillet vilkår om fjernelse af den eksisterende rørbro nedstrøms, da der ligger en jordledning på tværs af røroverkørslen til Borring.

Ikast-Brande Kommune har ekstraordinært givet tilladelse til, at rørbroen har kunnet anlægges, før klagefristens udløb, men bemærker samtidig, at dette ikke begrænser Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen, såfremt den påklages inden fristens udløb.

Kommunens vurdering er, at afstrømningen i vandløbet ikke påvirkes af projektet.

Nørremose Bæk er et privat vandløb, der ikke er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven eller målsat i de gældende vandområdeplaner.

Heller ikke de §3- beskyttede søer eller den § 3-beskyttede mose, der ligger ca. 400 meter vest for den nye rørbro, vurderes at blive påvirket af broen, og det samme gør sig gældende for miljøet i selve vandløbet, som har udløb i Skjern Å, og for dyrelivet i og omkring Nørremose Bæk.

Fordi Ikast-Brande Kommune dels har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, dels at projektet er af en begrænset størrelse, er AKM blevet fritaget for at udarbejde en VVM-redegørelse. Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 14. februar til den 13. marts, men der er ikke indkommet nogle høringssvar i perioden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Ny tennis-dille på vej: Sådan har kommunen fordelt 900.000 kroner til nye faciliteter

Annonce